SLECHTE TIJDEN/GOEDE TIJDEN
Nieuwsbrief 2014, Nr.1
"Na grote aarzeling"
"Integrale Guasha Therapie Oost-West"

Na grote aarzeling......

Toen ik ruim 40 jaar geleden mijn praktijk voor natuurgeneeskunde opende, was ik vol "idealisme". Ik kan eerlijk zeggen, dat ik mij zonder eigenbelang inzette voor het welzijn van de medemens. Veel mensen hebben dat destijds gezien en gewaardeerd. In de loop van de tijd groeide het vertrouwen dat de "alternative" geneeskunde de gezondheidszorg ten goede zou kunnen veranderen. Helaas blijkt nu steeds duidelijker dat het tegendeel het geval is. In de eerste plaats wordt op verschillende wijzen de uitoefening van de "integrale geneeskunde" steeds moeilijker gemaakt. Steeds opnieuw worden er striktere eisen gesteld. Maar ook binnen de "alternatieve" wereld zijn er verontrustende tekenen van verval. De commercialisering van de maatschappij heeft ook daar geleid tot grof eigenbelang. Onbaatzuchtige inzet voor de medemens is steeds moeilijker te vinden. Het verval van waarden en integriteit steekt overal de kop op. Overbodig te zeggen, dat we dit zeer betreuren. Begint therapie niet bij de therapeut zelf? Is niet zijn/haar eerste zorg zelf in balans te zijn? Wat we echter zien zijn bijvoorbeeld therapeuten met opgeblazen ego's die zichzelf ten koste van anderen ("alle anderen zijn onbekwaam") "omhoogwerken". Er zijn er die met opzet het publiek misleiden door het geven van incorrecte informatie over hun beroepsachtergrond. Deze therapeuten zijn een bron van ergernis en conflict. Ze houden zich niet aan ethiek en beroepscodes. Zij bezorgen de Guasha therapie een slechte naam. Zulke "therapeuten" diskwalificeren zichzelf, want hoe kan iemand zich toevertrouwen aan een "therapeut", die in de eerste plaats (of uitsluitend?!) beneveld is door zijn eigen ego-ambities? Clienten/patienten/cursisten zijn heus niet gek....Maar ook in andere organisaties (niet alle natuurlijk) slaat de corruptie om zich heen. Mensen in bepaalde funkties ("commisarissen") oefenen macht uit ten koste van anderen. Medeleden worden niet gewaardeerd om hun kwaliteiten. Afgunst viert hoogtij. Hoe kunnen zulke organisaties zich inzetten voor een "betere wereld" als ze zelf niet integer zijn?

MeiMei en ik vinden dat deze situatie onhoudbaar is geworden. Naar buiten toe - hoe zeer je je ook inzet - is deze trend op dit moment niet tegen te houden. Het enige wat je doen kunt is, je eigen engagement en deskundigheid vergroten. En dit zichtbaar naar anderen uit te stralen, zodat mensen de moed niet verliezen. De beslissing die wij genomen hebben is, dat wij geen deel van een corrupte ego-wereld willen zijn. Deze wereld is ogenschijnlijk nog dominant. Echter, binnen niet al te lange tijd, zal die zeker instorten. Het alternatief voor ik-ik-ik en het "hebben" is het Zijn. Wat nodig is, zijn waarden als oprechtheid, respect, verbondenheid, integriteit, onbaatzuchtige inzet en .....liefde. Het zal duidelijk zijn dat dit consequenties heeft voor onze beroepsuitoefening. Onbaatzuchtige inzet en dienstbaarheid dienen voorop te staan. Wat ons voor ogen staat is de "integrale mens", de eenheid van geest, ziel, lichaam in de context van kosmos en natuur. Het Geheel is meer dan de som der delen. Dat wil o.a. zeggen, dat genezing pas genezing is, als alle niveau's erbij betrokken worden. Heelheid en inclusiviteit op alle niveau's, dat is waarnaar wij streven. Wij zijn zeer onder de indruk van het Guasha-potentiaal op het spirituele en psychische niveau. Voortdurend zijn er mensen die daarvan verslag doen. Recentelijk zijn de ontwikkelingswegen van MeiMei en mij bij elkaar gekomen. Wij zijn de "Kosmos" zeer dankbaar, dat dit mocht gebeuren. Ons uitgangspunt is Guasha-therapie gebaseerd op de integratie van Oost en West, de combinatie van het beste uit de Chinese traditie en de Westerse integrale geneeskunde. Beide voorzien van een stevige wetenschappelijke basis. Nieuw is dus, dat kosmische wetenschap, spiritualiteit en psychologie - ja zelfs ecologie - vaste onderdelen van ons werk zijn geworden. Zonder dat is "overwinnen" van het basisprobleem - de ego-verloedering - niet mogelijk.

Integrale Guasha Therapie Oost-West

Wat kun je nu concreet van ons verwachten? In het algemeen een zeer duidelijke opwaardering cq kwaliteitsverbetering van ons aanbod. Dit aanbod krijgt een verrassend nieuw jasje, een nieuwe structuur. De officiele naam is "Integrale Guasha Therapie Oost-West". Het is internationaal georienteerd (Beijing, HongKong, Bangkok......Amsterdam, München, Zürich). Ook het "Stroomsysteem" krijgt internationaal bekendheid. Het is een doorbraak in biologisch-medisch denken en handelen. Uiteraard blijft het de tweede pilaar onder ons werk. Onze websites zullen daaraan worden aangepast. Het goede behouden we, maak je daarom niet ongerust. En niet onbelangrijk: wij voorzien ons werk van een lage drempel zodat iedereen, inclusief diegenen die niet zoveel geld hebben, er gebruik van kunnen maken. Daarnaast denken we dat verstevigen van de onderlinge band - het Guasha.netwerk van therapeuten, diegenen die integer en van goede wil zijn - een belangrijk ding is. In het volgende jaar beginnen we daarom met een regelmatige "reunie". We publiceren een nieuwsbrief. Ondanks het feit, dat er door anderen negatieve boodschappen - "wij zijn de enige echte, alle andere (Guasha-therapeuten) deugen niet" (....) - via ("Loss of) Face"book....verstuurd worden, houden wij vertrouwen in de kracht van persoonlijk contact. Kwaliteit boven kwantiteit, dat is ons uitgangspunt. Ook om "die anderen" voor te houden, dat ze op de verkeerde weg zijn. Het is allemaal in het belang van een vitaal en bruisend Guasha-netwerk! We doen voorstellen tot opwaardering van ethiek en beroepscodes. Bestaande beroepsverenigingen zullen daarvoor benaderd worden. Laten we elkaar spreken, ontmoeten en opzoeken. Wederzijdse verbintenissen aangaan. We zijn er zeker van dat daardoor nieuwe projekten ontstaan. Engageer jezelf als vrijwilliger voor dit baanbrekende initiatief. En er staat meer op het spel dan onze eigen belangen alleen. De globale crisis ("ego-catastrofe") grijpt om zich heen. We moeten onszelf en elkaar verder "empoweren". Wordt dus een Nieuwe Mens voor een Nieuwe Wereld. Door onze geweldige ervaringen met duizenden patienten en cursisten, weten wij: je staat niet alleen.

drs MeiMei Yu, lerares & therapeute
Han Marie Stiekema, leraar, "groene man" en arts

Samen meer dan 50 jaar inzet voor de medemens

www.meihan-guasha.nl

English
Deutsch
Français
Español
 


Stone Age Therapy
for Modern (Wo)Man

guasha-4.jpg (9967 bytes)

Guasha

Helpt waar andere methoden falen

PRAKTIJK OPTIMAAL VITAAL + MEIHAN INSTITUTE OF CHINESE
GUASHA THERAPY
Afspraken: 030-6590178 of 06-43237488
Koningslaan 7, 3981 HD, Bunnik, Nederland
Woensdags ook in Amsterdam: Deurloostraat 129-HS, 1078 HX.
E-mail: info@meihan-guasha.nl

Deze website: www.meihan-guasha.nl (vorige http://home.wanadoo.nl/guasha) is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciële doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© Copyright 1996-2013 by Han M. Stiekema & MeiMei Yu. Alle rechten voorbehouden. Last updating 06/12/13