GUASHABEHANDELING BIJ RHEUMA

  door Han M. Stiekema, arts


Alvorens in te gaan op tegen gewrichtspijn werkzame methoden, zal eerst een overzicht gegeven moeten worden van de verschillende verschijningsvormen van gewrichtspijn en hun oorzakencomplexen.

In het algemeen kan men stellen, dat er een groot aantal verschillende verschijningsvormen bestaan, te weten chronisch rheuma, jicht en arthrose. Deze kunnen afzonderlijk, doch zeer vaak ook gemengd voorkomen. De gemeenschappelijke noemer van deze drie zijn stoornissen in de stofwisseling, ook dyskrasie genoemd.

De oorzaken van deze stofwisselingsstoornissen zijn echter ook weer van velerlei aard. Genoemd kunnen worden: onvolwaardige voeding, overeten en verkeerde voedingskeuze; chronische verteringsstoornissen met zelfvergiftiging vanuit de eigen darm; verzuring cq verslakking van capillaire bloedvaten en het bindweefsel, verstoring van de enzymreacties, de mineralen en kalkhuishouding en de verbranding van nutriŽnten in de cellen en ten slotte onvoldoende ontgifting en uitscheiding van gif- en afvalstoffen uit het lichaam. Het een en ander kan dan nog gecompliceerd worden door de aanwezigheid van een of meerdere "haarden" (foci, bijvoorbeeld een chronische ontsteking of litteken), een uit balans zijnd vegetatief zenuwstelsel, statische of traumatische factoren (bijvoorbeeld van de wervelkolom), hormonale en psychische factoren, factoren die verband houden met de leefstijl (bijvoorbeeld een zittende leefwijze) en tot slot milieufactoren (o.a. de gevolgen van electrosmog in het huis).

Al met al niet zo gemakkelijk om werkelijk oorzakelijk te gaan behandelen. In tegenstelling tot de homeopaath die immers op het verschijningsbeeld behandelt, moeten andere therapeuten wel degelijk inzicht verkrijgen in de oorzaken om zo een zinvolle behandeling in te kunnen zetten. En het spreekt dan ook vanzelf dat de keuze van enkelvoudige of combinaties van verschillende technieken hier direct door bepaald wordt.

Zo zal bij de ene patient de gewrichtspijn meer als rheumatische pijn worden geklassificeerd, die op zijn beurt bijvoorbeeld voornamelijk terug te voeren is op overmatig vlees- en koffiegebruik (verzuring van de stofwisseling), samen met een zelfvergiftiging vanuit de darm (rotting van eiwitten) en electromagnetische belasting in het huis, terwijl bij een andere patient met "dezelfde aandoening" het meer een combinatie is van onvoldoende lever-/galwerking, een zittende leefwijze en de aanwezigheid van een gebitshaard. Terwijl bij de andere gewrichtspijnen, die welke meer als arthrose en/of jicht kunnen worden geklassificeerd, overeenkomstige redeneringen gelden, zij het dat het vaker iets eenvoudiger ligt.

In vele gevallen, zo zal uit het bovenstaande duidelijk zijn, zal men er met een enkelvoudige therapie alleen niet komen, maar zal er bijvoorbeeld via verschillende invalshoeken tegelijkertijd gewerkt moeten worden om succes te kunnen behalen.

In mijn 30-jarige praktijk stond tot voor enkele jaren daarom altijd de haardsanering voorop (gebitssanering, darmreiniging, neuraaltherapie) gevolgd door de desensibilisering, die de gevolgen van de meestal jarenlange inwerking van de ziektemakende invloed probeert weg te nemen (voedingstherapie, pakkingen en wikkels, hydrotherapie en massage, beweging) met tot slot de locale therapie (inwrijvingen). Dit alles nog aangevuld met methoden die direct aansluiten op de voor deze patient specifieke situatie (bijvoorbeeld eiwitvasten bij ateriosclerose, zweetkuren, drinkkuren, oliekauwen ter ontlasting van het lymfestelsel, ontstoring van het huis, psychotherapie etc. etc.)

Daar kwam recentelijk verandering in door de introductie van guasha* - jadesteentherapie, uit China naar Nederland gebracht door mijn vrouw drs MeiMei Yu - een methode die bij gewrichtspijn en haar oorzaken schier onbegrenst is. Zij wordt ingezet in alle fasen van de behandeling**, speciaal die van de desensibilisatie. Behoudens een aantal uitzonderingen is de werking terug te voeren op ontgifting*** (resp. ontzuring), versterking van het immuunsysteem, verbetering van de doorbloeding, pijnbestrijding en herregulatie van het zenuwstelsel. En dit alles in een enkele behandeling. De techniek berust op het aanbrengen van een speciale olie op een bepaald lichaamsdeel, dat vervolgens met een jadesteen (energiek) "geschraapt" wordt dusdanig dat er (diep)rode plekken IN de huid (niet OP de huid) ontstaan. Met het "naar buiten brengen van de blokkaden" verminderen de klachten en dit vaak op spectaculaire wijze. Onnodig te zeggen, dat we met guasha een therapie hebben gevonden, die bij de behandeling van rheuma niet meer weg te denken is.

* Zie http://home.wanadoo.nl/guasha

** Ook guasha is echter geen wondermiddel. Contra-indicaties resp. moeilijke gevallen zijn o.a. de aanwezigheid van haarden, vormen van acuut rheuma en zeer vergevorderde chronische stadia.

*** Eveneens ondersteund door voedingsverandering en bijvoorbeeld aanvullende drainage via de nieren, de darm, het lever/galsysteem of/en de menstruatie, het gezamenlijke effect ervan zijnde echter veel groter dan in de tijd van voor de guasha.

TERUG

OPTIMAAL VITAAL® /CHINESE GUASHATHERAPIE
Praktijk voor RSI, pijnsyndromen, nieuwe risico's, chronische stoornissen
Praktijk Optimaal Vitaal & Guashatherapie | RSI, ME en aanverwante klachten  | Oorzaken van RSI | Guashabehandeling bij rheuma
Fytotherapeutische pijnbehandeling | Stroomsysteem en optimale vitaliteit

MeiHan Institute Opleidingen en cursussen
Opleidingen Chinese Guasha Therapie | Dagcursus Guasha: zelfhulp en preventieNieuwe Guasha Techniek uit China
Guasha nascholing- terugkomdag | Chinese Oogdiagnostiek en Guashatherapie   | Integrale Chinese handdiagnose | . Mini-Cursus Reiniging | Chinese voedings- en kookcursus | Chinese Gezichtsdiagnostiek en Guashatherapie

INTEGRALE COACHING van burn-out
Stress, Burn-out en Regeneratie |
Lichamelijk: Het Persoonlijke Gezondheidsplan | Psychologisch:
Emotionele zelf-integratie
|
Spiritueel: Initiatische Zijnstherapie Relationeel/sociaal: Intensieve Vasten-reinigingskuur

Referenties / Persberichten / Feedback
Interview in tijdschrift Beter | Artikel in Connection | Boekbespreking: Flow System Therapy | Feedback

Agenda | Links

Deze website: http://home.wanadoo.nl/guasha is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciële doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

1994  © Copyright by Han M. Stiekema, arts. Alle rechten voorbehouden.
Last update: 09/10/05

°°